Главное меню

  • К списку уроков
Математикадан ғылыми жоба жұмысы «Квадрат теңдеулерді шешудің 10 тәсілі» 9 сынып
21.09.2015 14905 3683 Момбекова Айнур Асылхановна

Мазмұны.

 Жетекшінің пікірі:......................................................................................2

 Аннотация ............................................................................................. 3-5

  I. Кіріспе ………………...............…................................................…….6

  1. Квадрат теңдеудің даму тарихы.......…..........…………………...…...7

  2. Ертедегі   Диофанттың есебі..........................…………………...….7-8 

   3. Квадрат теңдеудің әл-Харезмде дамуы.........................……...…....8-9

  II.  Квадрат теңдеулерді шешудің тәсілдері     

1.      Тәсіл...………………………………………………………….……10

2.      Тәсіл ………………………………..………………………….……10

3.      Тәсіл ………………………………..……………………….………10

4.      Тәсіл ……………………..…………………………………………..12

5.      Тәсіл ………………………………..………………………………..12

6.      Тәсіл ………………………………….....…………………………....13

7.      Тәсіл …………………………………….……………………...…14-15

8.      Тәсіл …………………………………….………………….....….16-18

9.      Тәсіл ……………………………………….………………...…...17-18

10.  Тәсіл ……………………………………….…………………......18-19

 III. Қорытынды……………..…………………………………..............20

 Қолданылған әдебиеттер....……..………………………………….21

 

\

 

№ 1 жалпы орта мектебінің

9 сынып оқушысы

Жұмашева Диананың

" Квадрат теңдеулерді шешудің 10 тәсілі"

ғылыми жобасына

ПІКІР

 

            Бұл жоба алгебра курсының маңызды тақырыптарының бірі.

Алгебра курсында қарастырылатын квадрат теңдеулерге және оларды шешу жолдарының әр түрлі әдістеріне негізделіп отыр.

            Ұсынылған жобаның басты мақсаты квадрат теңдеулер арқылы көптеген табиғи үдерістер мен құбылыстар с.с мазмұнды есептерді шығаруда квадрат теңдеулерді шешуде қолдану квадрат теңдеулердің әр түрлі тәсілдерін айқындап, бір жүйеге келтіру.                                                                                     Квадрат теңдеулердің әр түрлі тәсілдерінен басқа, ертедегі математиктердің есептерімен байланыстыра отырып ,квадрат теңдеулерді шешуде өзіндік тәсілдері мен оқушылар тілінде қолданылу ерекшеліктерін көрсетіп өтті.

            Автор ұсынылып отырған материалдарға жан-жақты талдау жасап, терең зерттеген. Пайдаланылаған әдебиеттер тізімін көрсете отырып, көп іздену жұмыстары жүргізілгені көрінеді.  Мен бұл жұмысқа өте жоғары баға беремін.

 

 

            Мектеп директоры:                       С.Әшім

 

            Ғылыми жетекші:                          А.Момбекова 

 

Аннотация

Зерттеудің мақсаты:

1. Квадрат теңдеулер арқылы көптеген табиғи үдерістер мен құбылыстар с.с мазмұнды есептерді шығаруда квадрат теңдеулерді шешуде қолдану.

2. Квадрат теңдеулерді ерте заманнан бері ұлы ғалымдар да өз тәжірибесінде қолданғанын анық көрсетеді.

3. Квадрат теңдеулердің әр түрлі тәсілдерін айқындап, бір жүйеге келтіру.

Зерттеудің жаңалығы :

1. Квадрат теңдеулерді шешуде өзіндік тәсілдері мен оқушылар тілінде қолданылу ерекшеліктерін ашып ,айқындау.

2. Қазақ тілінде квадраттық теңдеулердің әртүрлі тәсілдерін жинақтау, кітаптар шығару.

Зерттеудің әдістері:

Кітапханаларда арнайы зерттеу жұмыстар жүргізу, ғаламтордан тарихи зерттеп ой-пікірлерді, түрлі басылымдарды, оқулықтардан квадрат теңдеулерге қатысты мәліметтерді бір жерге жинақтап, топтастыру, оқушылармен сауалнама жүргізу, нәтижесін табу.

Зерттеудің нәтижесі:

Ерте замандағы ғалымдардың есебін, дамуын зерттеп, өз бойындағы ерекше қасиеттерін, таланты мен дарындылығын , табиғи қабілеті арқылы өз зерттеуінде пайдаланып қана емес өмірлік тәжірибеде қолданатынын дәлелдеу.

 

Аннотация

Цель исследования:

1. Квадратные уравнения помогают решать проблемы  во многих природных процессов и явлений, а так же содержание сложных матемтических задач.

2. Квадратные уравнения используются в практике великих ученых с древнейших времен .

3. Раскрыть различные методы и приемы решения квадратных уравнений и привести их в единую  систему.

Новизна исследования:

1. Раскрыть особености методы и приемов доступных для учеников в решений квадратных уравнений

2. Создать сборник методов и приемов решение квадратных уравнений , выпуск книг на казахском языке.

Методы исследования :

Для проведения исследования в Интернете в библиотеках и исторического исследования идей, публикаций , книг , чтобы собрать информацию о квадратичных уравнений в одном месте , к консолидации результатов опроса учащихся .

Результат исследования:

Доказать необходимость использования методов развития приемов решения задач древними учеными, использования их на практике, развивая свой талант и природные способности.

 

Annotation

Research aim:

1. The affected quadratic help to work out problems  in many natural processes and phenomena, and similarly maintenance of intricate матемтических problems.

2. The affected quadratic is used in practice of great scientists from the most ancient times .

3. To expose different methods and making decision of affected quadratic and drive them to the single  system

Research novelty:

1. To expose special methods and receptions accessible for students in decisions of affected quadratic

2. To create collection of methods and receptions decision of affected, quadratic producing of books in Kazakh language.

Research methods :

For realization of research in the Internet in libraries and historical research of ideas, publications, of books, to collect information about quadratic equalizations in one place, to consolidation of results of questioning of students .

Research result:

To prove the necessity of the use of methods of development of making decision, use of them by the ancient scientists of tasks in practice, developing the talent and natural capabilities.

Скачать материал

Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен только фрагмент материала.