Главное меню

  • К списку уроков
Физика пәнінен формулар жинағы
11.09.2015 21519 1610 Турсымбаева Лаура Саяхатона

диаметр (мм)
жылдамдық (м/с)
орын ауыстыру (м)
уақыт (м)
орташа дылдамдық
орын ауыстыру (м)
уақыт (м)
тығыздық (кг/м3)
масса (кг)
көлем (м3)
Гук заңы (Н)
Ауырлық күші (Н)
салмақ (кг)
үйкеліс күші (Н)
қысым (Па)
қысым күші (Н)
күш түсетін дененің ауданы (м2)
сұйық бағанының ыдыстың табанына түсіретін қысымы
Қатынас ыдыстар
Архимед заңы
Механикалық жұмыс (Дж)
қуат (Вт)
жұмыс (Дж)
потенциалдық энергия (Дж)
кинетикалық энергия (Дж)
механикалық энергия
Күш моменті ( )
Механизмнің немесе машинаның пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК)

8-сынып
Температура
жылу мөлшері (Дж)

Заттың меншікті жылу сыйымдылығы
Отынның меншікті жану жылуы
Меншікті балқу жылуы
Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
Меншікті булану жылуы
Термодинамиканың І-заңы

Газдың атқарған жұмысы
Жылу машиналарының ПӘК-і
Кулон заңы
Электр өрісінің кернеулігі
SI жүйесіндегі кернеулік
Өріс потенциалы
Электр өрісі күштерінің атқаратын жұмысы (Дж)
Потенциалдар айырымы немесе кернеу (В)
Конденсатордың электрсыйымдылығы (Ф- фарад)
Жазық конденсатордың сыйымдылығы
Электр қозғаушы күші (1 Вольт)
Ток күші (1 Ампер)
Заряд
Кернеу (1 Вольт)

Ом заңы (1 Ампер)

Меншікті кедергі
Өткізгіштерді тізбектей жалғау
Өткізгіштерді параллель жалғау
Электр тогының жұмысы (Джоуль)
Электр тогының қуаты ( Ватт)
Джоуль-Ленц заңы
Фарадей заңы
Жарықтың сынуының екінші заңы (Снеллиус заңы)
Линзаның оптикалық күші
Жұқа линзаның формуласы
Сызықтық үлкейту

9 сынып

Векторларды қосу
Векторларды азайту
Векторларды скалярға көбейту (бөлу)
немесе Үдеу (м/с2)
Үдеудің формуласынан табылған жылдамдық (м/с)
Теңбаяулайтын қозғалыс (м)
Теңүдемелі қозғалыс (м)
Қозғалыс заңы (м)
Түсу уақыты (с)
Жерге түскен кездегі жылдамдық (м/с)
Айналу жиілігі (1 с-1)
Айналу периоды (с)
немесе Бұрыштық жылдамдық ( )


Центрге тартқыш үдеу (м/с2)
Ауырлық күші
Үйкеліс күші
Ньютонның ІІ заңы
Динамиканың негізгі теңдеуі (Теңәрекетті күш) (1Н)
Ньютонның ІІІ заңы
Бүкіләлемдік тартылыс заңы
Бірінші ғарыштық жылдамдық
Күш импульсі ( )
Импульстің сақталу заңы
потенциалдық энергия (Дж)
кинетикалық энергия (Дж)
Толық механикалық энергия
Гук заңы
Маятниктің тербеліс периоды
Серіппелі маятниктің тербеліс периоды
Томсон формуласы
Толқын жылдамдығы
Әртүрлі заттарда электомагниттік толқынның таралу жылдамдығы
Электомагниттік толқынның вакуумдегі толқындық ұзындығы
Электомагниттік толқынның әртүрлі заттардағы толқындық ұзындығы
Планк формуласы
Энштейн формуласы
Атом ядроларының заряды
Энштейн қатынасы (Дж)
Байланыс энергия
Меншікті байланысты энергия
Ядролық энергия
Сәуленің жұтылған дозасы (Грей (Гр))
Альфа және бате ыдыраулардың формулалары
Ядролардың радиоактивті ыдырау заңы Резерфорд пен Содди формуласы арқылы өрнектеледі
Бета-ыдыраудағы нейтронның протон мен электронға түрлену формуласы
нейтрон (Уран-235 изотопы ядросының бөліну формуласы)
Сутегі изотоптары ядроларының бірігу формуласы
Алюминийді α-бөлшекпен, фосфор радио-изотопын алу формуласы
нейтрондармен кольбат-59 изотопын атқылап кольбат-60 радиоизотрпын алу формуласы
10-сынып

Орташа жылдамдық
Лездік жылдамдық
немесе Үдеу (м/с2)
Лездік үдеу
Сызықтық жылдамдық
Бұрыштық жылдамдық ( )
Айналу периоды (1 с)
Айналу жиілігі (1 с-1)

Жылдамдықты қосудың классикалық заңы
Ньютонның І заңы
Ньютонның ІІ заңы
Ньютонның ІІІ заңы

Бүкіләлемдік тартылыс заңы
Ауырлық күші
Еркін түсу үдеуі
Маятник тербелісінің периоды
Бірінші ғарыштық жылдамдық
Гук заңы
үйкеліс күші (Н)
Күш импульсі ( )
Импульстің сақталу заңы
Реактивті күш
Механикалық жұмыс (Дж)
Қуат (Вт)
Кинетикалық энергия туралы теорема (Дж)
Потенциалдық энергия туралы теорема (Дж)
Серіппенің жинақталған потенциалдық энергиясы
Энергияның сақталу заңы
Cсұйықтың үздіксіз теңдеуі
Бернулли заңы
Молекула диаметрі
Заттың салыстырмалы массасы
Зат мөлшері
Молярлық масса
Молекула саны
Газ молекулаларының концентрациясы
Газдардың молекулалы-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі (Клаузиус теңдеуі)
Термодинамикалық температура
Больцман тұрақтысы
Газ кысымы
Бойль-Мариотт заңы
Гей-Люссак заңы
Шарль заны
Идеал газ күйінің теңдеуі
Менделеев – Клапейрон теңдеуі
Идеал газдың ішкі энергиясы
Идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі
Макроскопиялық денелердің ішкі энергиясы
Жылу алмасу
Термодинамиканың І заңы
Изотермиялық процесс (Т=const)
Изохоралық процесс (V=const)
Изобаралық процесс (p=const)
Изобаралық ұлғаюдағы жұмысы
ПӘК
Жылу қозғалтқышының максимал ПӘК-і
Кез-келген жылу қозғалтқышының ПӘК-і

11-СЫНЫП

Электр заряды
Химиялық элементтердің атом ядроларының заряды
Электр зарядының сақталу заңы
Кулон заңы
Электр өрісінің кернеулігі
Нүктелік заряд
Суперпозиция принципі
Потенциалдар айырымы
Зарядтың электр өрісіндегі орын ауыстыру жұмысы
Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалдар айырымы
Конденсаторлардың электрсыйымдылығы
Жазық конденсатордың сыйымдылығы
Зарядталған конденсатордың энергиясы
Ток күші (А)
Кернеудің түсуі
ЭҚК-і
Потенциалдар айырымы
Кернеу
Тізбек бөлігі үшін Ом заңы
Толық (тұйық) тізбек үшін Ом заңы
Тізбек бөлігіндегі токтың жұмысы
Джоуль-Ленц заңы
Магнит индукциясының векторы
Ампер күші
Лоренц күші
Ортаның салыстырмалы магнит өтімділігі
ЭҚК-і
Өшпейтін тербелістер периоды түрде өзгеретін индукциялық ЭҚК-і
Индукциялық ЭҚК-інің әсерінен тұйық өткізгіштегі индукциялық ток
Электрмагниттік толқындардың кез-келген ортадағы жылдамдықтары
Жарық жылдамдығының тұрақтылық принципі
Жылдамдықтарды қосудың релятивтік заңы
Энштейннің масса мен энергияның өзара байланысы туралы заңы

Тұрақты шамалар:

Солтүстік полюсте
Экваторда
Географиялық ендікте
Теңіз деңгейінде
Хан тәңірі шыңында
Электрон заряды
Электрон массасы
Пропорционалдық коэффициент
Электр тұрақтысы
Вакуумдегі жарық жылдамдығы
Гравитациялық тұрақты
Бірінші ғарыштық жылдамдық
Планк тұрақтысы
1 м.а.б.=1.6605406•10-27 кг=931 МэВ=1,49•10-10Дж Массаның атомдық бірлігі
Ондық еселіктер

Атауы Белгіленуі Көбейткіш
Милли
микро
нано
пико
тера
гига
мега
кило м
мк
н
п
Т
Г
М
К 10-3
10-6
10-9
10-12
1012
109
106
103

Тіркес сөздердің белгіленуі, сан мәндері мен жазылуы

Тіркес сөздер атауы Белгі-
ленуі Сан мәндері Қысқа
ша жазы
луы
Мега
Кило
Гекто (еселеу)
Дека М
к
г
да 1 000 000
1 000
100
10 106
103
102
101 =10
Деци
Санти
Милли
Микро д
с
м
мк 0,1
0,01
0,001
0,000 001 10-1
10-2
10-3
10-6

Есептеулерге қажет өлшем бірліктер

1 км=1000м=103м
1 дм=0,1м=10-1м
1 см=0,01м=10-2м
1 мм= 0,001м=10-3м
1 га=10 000м2=104м2
1 л= 1 дм3=0,001м3=10-3 м3
1 мл=0,001л=1 см3
1 кН=1000 Н=103Н
1 т= 1000 кг= 103кг
1 г=0,001 кг=10-3 кг
1 мг= 0,000001 кг=10-6кг
1кПа=1000 Па= 103Па
1гПа=100 Па=102Па
1мм сын. Бағ.=133 Па
1 кДж=1000 Дж=103Дж
1 кВт=1000 Вт=103Вт т

Скачать материал

Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен только фрагмент материала.