Главное меню

  • К списку уроков
Бақылау жұмысы 2
22.01.2013 6406 966

     8-сынып Бақылау жұмысы

1-нұсқа:

1.      Мына қосылыстардағы элементтердің валенттігін анықтаңдар:  NH3, P2O5 , CrO3 , H2S ,  ,SO3;

2.   Мына фосфор қышқылының (H3PO4) құрамындағы әр  химиялық элементтің массалық үлесін

     есептеп шығар.

      3.    Төмендегі берілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін анықтаңдар:

                                                       а)  AgCI = Ag  +CI2;   ә)  K  +  O2 = K2O;    б)  Fe + HCI = FeCI2 +  H2;

      4.  Массасы 6 грамм  магний жанғанда түзілген магний оксидінің (MgO) массасын және зат мөлшерін

           есептеп шығар.

 

  2-нұсқа:

       1.  Төмендегі қосылыстардың формуласын құрыңдар: а) кальций мен хлор(І); ә) азот (V) пен ,оттек;

           б) алюминий мен ,оттек;, в) натрий  мен ,күкірт (ІІ).

       2.  Мына әктастың (CaCO3 ) құрамындағы әр химиялық элементтің  ,массалық үлесін есептеп шығар. 

       3.   Төменде берілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін анықтаңдар:

                                                       а) Fe(OH)3=Fe2O3 + H2O; ә)  Na + CI2 = NaCI; б) Na+H2O = NaOH + H2;

       4. Массасы 6,2 грамм  фосфор жанғанда түзілген фосфор (V) оксидінің (P2O5)  массасын және зат

          мөлшерін  есептеп шығар.  

 

   3-нұсқа:

       1. Валенттіктері 1-ден 7-ге дейін өсу ретімен орналасқан мына: Na,,Mg, AI, Si, P, S, CI ,,элементтердің ,,,,,,,,оттекпен ,қосылысының формуласын құрыңдар.

       2.  Ас содасының құрамы 27,38% Na, 1,19%H, 14,29%C  және 57,14% оттектен тұрады. Осы заттың ,,,,,,,,молекулалық формуласын табыңдар.

       3. Төмендерілген химиялық реакция теңдеулерін теңестіріп, типтерін анықтаңдар:

                                                       а)   Mg  +  O2 = MgO;    б)  Ai + HCI = AICI3 +  H2;

       4. Мына атомдар санын мольмен өрнектеңдер: а) 12,24•1023  атом ,кальций;   ә)3,01•1023 атом  оттек; 

,,,,,,,,б) 6,02 •1023 атом көміртек;

        5.  Массасы 4,4г азот (І) оксиді бар. Осы заттың: а) мөлшерін;  ә) молекула санын есептеңдер.

 

 

Скачать материал

Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен только фрагмент материала.