Главное меню

  • К списку уроков
Английский язык 1-4 класс. Статья на тему: Процесс интеграции на уроках английского языка в младшей школе.
13.12.2014 2221 0

 В статті розглянуто особливості інтегрованого уроку  та обґрунтовано доцільність використання англійської мови. Наведено приклад інтеграції  іноземної мови та математики.

Ключові слова: інтеграція, інтегрований урок, початкова школа.

 В статье рассмотрены особенности интегрированного урока и обосновано целесообразность использования английского языка. Приведен пример интеграции иностранного языка и математики.

Ключевые слова: интеграция, интегрированный урок, начальная школа.

 The article shows the peculiarities of the integrative lesson and the feasibility of using English language. Give an example of the integration of foreign language and mathematical.

Key words: integration, the integrative lesson, primary school.

Актуальність теми. Проблема особистісно орієнтованої, гуманістичної освіти є сьогодні центральною і саме вона є предметом теоретичного вивчення й експериментальних досліджень. Відповідно до цього, головна мета сучасної освіти – сформувати основи для самореалізації особистості учня. Багаторічний досвід роботи вчених у галузі початкової освіти дає підстави стверджувати, що розв’язання проблеми особистісно зорієнтованої освіти і її продуктивності пов’язане з інтеграцією змісту освіти. Наукові дослідження показують, що інтеграція навчального матеріалу багато в чому вирішує проблему мотивації навчальної діяльності.

Аналіз досліджень. Перші практичні спроби створення освіти на проблемно-комплексній, інтегрованій основі зроблені Д. Д’юї,

С.Т. Швацьким, М.М. Рубінштейном та ін. Необхідність впровадження інтегрованих курсів у систему освіти обґрунтовується у працях І.Л. Бім, С.У. Гончаренка, І.М. Козловської, Н.Є. Миропольської, А. Даффа, А. Малея, М. Фінок’яро, Ю.С. Стиркіної та ін.

Для нашої сучасності характерна інтеграція наук, прагнення отримати найточніше уявлення з будь-якої дисципліни. Провідною тенденцією вдосконалення змісту освіти С.У. Гончаренко називає його гуманітаризацію, що передбачає „...інтеграцію різнорідних знань про людину, її мислення, про природу і суспільство, одержаних при вивченні різних навчальних предметів, у єдину наукову картину світу” [1, 9].

 Метою статті є розгляд використання англійської мови як складової інтегрованого уроку. Адже вчителі початкової школи з другою спеціальністю «Іноземна мова та література», окрім загальноосвітніх предметів, таких як образотворче мистецтво, навколишній світ, трудове навчання, основи здоров’я, музика, викладають ще й іноземну мову. А це, на нашу думку, дозволяє їм інтегрувати ці дисципліни з іноземною мовою, що раціоналізує навчальний процес.

Виклад основного матеріалу. Інтеграція – важлива умова сучасної науки і розвитку цивілізації в цілому, своєрідна ”вимога об'єднання у ціле якихось частин чи елементів, вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну картину світу” [11, 14].

Поняття "інтеграції” має загальнонауковий зміст і часто використо-вується у дидактиці. У загальнонауковому аспекті „інтеграція” – це процес взаємопроникнення, ущільнення, уніфікації знання, який проявляється через єдність з протилежним йому процесом розчленування, розмежування, диференціації.

Загальновідомо, що із зростанням об’єму інформації, якою має оволодіти учень протягом навчання у школі, для адаптації у сучасному суспільстві, на фоні погіршення екологічних умов погіршується і стан здоров’я підростаючого покоління. При цьому інтеграція змісту освіти обумовлює природовідповідність навчання, забезпечує психічне здоров’я дітей, цілісність свідомості тому, що інтегровані знання – цілісні.

Отже, інтеграція – це „процес, який передбачає взаємопроникнення різних частин попереднього цілого, що супроводжується ускладненням, зміцненням зв’язків, що існують між ними, і обов’язковим створенням нових зв’язків” [1, 18].

Сучасна педагогічна наука стверджує, що  для продуктивного засвоєння учнем знань і для його інтелектуального розвитку важливе значення має встановлення широких зв’язків як між різними розділами курсу, який вивчається, так і між різними дисциплінами в цілому (внутрішньо-предметна і міжпредметна інтеграція). Досвід показує, що інтегроване навчання, за якого матеріал доповнюється та повторюється іншими напрямами, дає набагато кращій результат у порівнянні з традиційним вивченням дисциплін. Інтегрований підхід сприяє виробленню системи знань, розвиває здібності до їх переносу в інші галузі.

Порівняльний аналіз програм з образотворчого мистецтва, трудового навчання, навколишнього світу, музики в початкових класах переконливо свідчить про існування можливості інтеграції цих дисциплін з іноземною мовою на змістовому (таблиця 2), процесуальному, мотиваційному і психологічному рівнях (схема 1) [3,4]. Якщо іноземна мова вчить спілкування зі світом вербальними засобами, то вище вказані дисципліни використовують для цього мову музики, жестів, ліній, барв, почуттів, рухів.


Для учнів початкової школи мовленнєві завдання, що спираються на практичні дії – ігри й пісні з рухами, завдання з малювання, розфарбовування, різання, приклеювання, фізичні вправи – мають комунікативну цінність, є досить продуктивними для сприйняття й засвоєння знань з іноземної мови. [2,14-17] Під час цих уроків учні звертаються один до одного рідною мовою з проханням поділитися олівцями, фарбами, допомогти у виробленні тих чи інших виробів, виконати різні дії тощо. Більшість з цих фраз класного вжитку їм відома вже з першого року навчання іноземної мови, наприклад, "give me a red pencil, please”, "help me”, "cut a piece of paper”, "lets play”, "lets sing, run, jump, count” і так далі. Цілком можливим є вживання  цих  фраз іноземною мовою під час уроків малювання, трудового навчання, музики, математики у реальних ситуаціях спілкування

Мета інтегрованих уроків – розв’язання низки універсальних питань з інших предметів, а також ріст загального інтелектуального, мовного, фізичного, музичного, естетичного розвитку дитини. Такі уроки можна використовувати навіть при первинному знайомстві з іноземною мовою, коли цілями навчання є сформувати правильну артикуляцію звуків іноземної мови в учнів, навчити їх інтонації, виробити перші ситуативні навички щодо акумулювання найпростішого граматичного й лексичного матеріалу. Інтеграція значно збільшує час для спілкування іноземною мовою, яка базується на використанні можливостей створення реальних (не змодельованих) комунікативних ситуацій.

Інтегровані уроки можуть впроваджуватись у навчання в будь-якому віці постійно або епізодично. Іноземна мова тільки виграє за рахунок того, що розширюється сфера її застосування за рахунок залучення іншомовної діяльності в інші, невластиві мові види роботи: рухливу (фізкультура), образотворчу (малювання), трудову (праця), музичну (музика, ритміка). «Згаяне в дитинстві ніколи не можна відшкодувати повною мірою у роки юності й тим більш у зрілому віці» [10,68]. Це висловлення логічно формулює завдання педагога: максимально використати у навчальному процесі особливості школярів молодшого віку. До останніх належить: образне мислення, розкутість уяви, відсутність надмірного гальмування, безпосередність висловів і дій, інстинкти наслідування і копіювання, гнучкий мовний апарат, пристосований до імітації, відсутність стереотипів мислення, швидке сприйняття й засвоєння нового, зацікавлення світом речей, їх деталей, призначення, кольору [5,22]

Висновок. Обґрунтовано, що інтеграційні процеси у шкільній освіті особливо актуальні для початкової ланки навчання. Це повязано з віковими особливостями молодших школярів: дитина молодшого шкільного віку у звязку з особливостями сенсорного розвитку, синкретичного сприйняття навколишнього світу, наочно-практичного характеру мислення, взаємної обумовленості всіх сфер життєдіяльності природним чином підготовлена до засвоєння інтегрованих знань, єдності способів пізнавальної діяльності. Інтегрований підхід до навчання у переважній більшості задовольняє особливості початкового навчання та реалізацію поставлених цілей. Мета навчання на інтегративній основі дати цілісне уявлення про оточуючий світ, сприяти підвищенню розумової активності школярів, забезпечити самовираження, самореалізацію, розвиток гармонійної особистості з притаманними їй загальнолюдськими цінностями.

Список використаних джерел.

1.Гончаренко С. У. Козловська І. М.Теоретичні основи дидактичної інтеграції у професійній і середній школі // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. – С. 9-18.

2.Іванчук М.Г. Основи технології інтегрованого навчання в початковій школі: Навч.-метод. посібник. – Чернівці: Рута, 2001. – 97 с.

3.Карп’юк О.Д. Особливості комунікативно орієнтованого навчання англійської мови у початковій школі за серією навчально-методичних комплектів для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Метод. посібник для вчителів. – К.: Навчальна книга, 2004. – 120 с.

4.Коваленко О. Про вивчення іноземних мов у 2002/2003 навчальному році / Іноземні мови в навчальних закладах №1,2 2002. – С. 14-17

5.Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи. К.: «Початкова школа». – 2001. – 296 с.

6.Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи. К.: «Початкова школа». – 2003. – 296 с

7.Редько В.Г. Молодші школярі… Які вони? / Іноземні мови в навчальних закладах. – К. – 2003. – №1. – С.22-30.

8.Стиркіна Ю.С. Дидактичні засади підготовки майбутніх учителів іноземної мови до викладання інтегрованих курсів. Дис. канд. пед. наук. ­– Полтава. – 2001. – 250 с.

9.Стиркіна Ю.С. Культурологічний підхід до викладання іноземної мови. Збірник наукових праць. Вісник ПДПУ ім.. В.Г. Короленка. – Полтава: ПДПУ. – 2000. – С.153-167.

10.Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: в 5-ти т. – Київ: Радянська школа, 1977. – 279 с.

11.Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов. – М.: Знание,1977. –126 с.

Додаток.

Ми пропонуємо до вашої уваги конспект інтегрованого уроку з математики та англійської мови у 4-му класі спеціалізованої школи I ступеня №324 м. Києва.