Главное меню

  • К списку уроков
Тестирования по химии 8 класс
12.03.2015 21863 1209 Машурова Минерам Максутовна

1-нұсқа

1. Күшті электролит
A) күкірт қышқылы
 көмір қышқылы
C) сірке қышқылы
D) фосфор қышқылы
E) күкіртті қышқыл
Дұрыс жауап: A

2. Іс жүзінде аяғына дейін жүретін реакция
A) Na2SO4+KCl→
Cr(NO3)2+Na2SO4→
C) NaNO3+KOH→
D) H2SO4+BaCl2→
E) H2SO4+KOH→
Дұрыс жауап: D

3. 100 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі
A) 40%
 60%
C) 4%
D) 6%
E) 2,5%
Дұрыс жауап: A

4. Әлсіз электролит
A) H2CO3
 H2SO4
C) HNO3
D) HCl
E) NaOH
Дұрыс жауап: A

5. Ерітіндісінде фенолфталеин индикаторының түсі таңқурай түсті болатын қосылыс
A)H2SO4
 K2CO3
C) HCl
D) NaCl
E) AlCl3
Дұрыс жауап: B

6. Күшті қышқыл
A) CH3COOH
 H3PO4
C) Н2СО3
D) HNO3
E) H2S
Дұрыс жауап: D

7. 200 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі
A) 0,002 %
 2,5 %
C) 40 %
D) 0,2 %
E) 20 %
Дұрыс жауап: E

8. Бір моль натрий фосфатын суда еріткенде, тұз толық диссоциацияланса, түзілген натрий ионының молі
A) 1
 2
C) 3
D) 5
E) 4
Дұрыс жауап: E

9. Химиялық реакцияға түсетін жұп
A) KCl және Na2SO4
 CuCl2 және NaOH
C) HCl және K2SO4
D) MgCl2 және HNO3
E) KCl және Ca(OH)2
Дұрыс жауап: B

10. Гидролизденетін тұз
A) NaCl
 Na2SO4
C) Na2CO3
D) NaNO3
E) NaJ
Дұрыс жауап: C

11. Әлсіз электролиттің диссоциациялану дәрежесін көтеру үшін
A) Ерітіндіні сұйылту керек
 Ерітіндіні қатыру керек
C) Ерітіндіні араластыру керек
D) Ерітіндіні суалту керек
E) Ерітіндіні температурасын төмендету керек
Дұрыс жауап: C


12. SO42- анионына сапалық реакция
A) Na2SO4+2HCl= 2NaCl+H2SO4
 BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaCl
C) Ba3(PO4)2+NaCl=BaCl2+Na3PO4
D) Ca2SO4+Zn(NO3)2=Ca(NO3)2+ZnSO4
E) Ba(OH)2+Na2SO3=BaSO3+2NaOH
Дұрыс жауап: В

13. Fe2+ катионына сапалық реакция
A) Fe(OH)3 + 3HCl=FeCl3 + 3H2O
 FeCl3 + 3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl
C) Fe(NO3)3+3KOH=Fe(OH)3+3KNO3
D) Fe(OH)2+H2SO4=FeSO4+H2O
E) FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4
Дұрыс жауап:E

14. 220 грамм 7% –тік күкірт қышқылы ерітіндісімен құрамында 2 моль барий хлориді бар ерітінді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы
A) 3,36г
 336г
C) 0,336г
D) 36,6г
E) 33,6г
Дұрыс жауап: D


15. Натрий атомының натрий ионынан айырмашылығы
A) Түссіз
 Иіссіз
C) Тотықпайды
D) Газ
E) Тотығады
Дұрыс жауап: E

16. Ток өткізетін зат
A) Дистилденген су
 Кальций оксиді
C) Натрий хлориді (ерітінді)
D) Натрий хлориді (қатты)
E) Қант
Дұрыс жауап: E

17. Күшті қышқыл
A) HClO
 HClO2
C) HClO3
D) HClO4
E) HCl
Дұрыс жауап: D

18. Cl- анионына реактив болатын зат
A) Күміс нитраты
 Натрий оксиді
C) Алюминий гидроксиді
D) Калий нитраты
E) индикатор
Дұрыс жауап: A

19. Ерітіндіде сілтілік ортаны көрсететін тұз
A) Al(NO3)3
 KNO3
C) K2SO4
D) Na2SO3
E) CuSO4
Дұрыс жауап: D

20. 200г 20%-тік калий гидроксидінің ерітіндісі мен 200г 10%-ті тұз қышқылының ерітіндісімен әрекеттескенде, түзілген тұздың массасы
A) 53,2г
 40,8г
C) 4,08г
D) 408г
E) 5,32г
Дұрыс жауап: B

21. 50г 26,5% - тік натрий карбонатының ерітіндісіне 24,5г күкірт қышқылын құйғанда, бөлінген газдың (қ.ж) көлемі
A) 5,6л
 2,8л
C) 56л
D) 28л
E) 44,2л
Дұрыс жауап: B

22. Массасы 200г, массалық үлесі 0,15 натрий гидроксидімен массасы 500г массалық үлесі 0,25 натрий гидроксидінің ерітіндісін араластырған. Алынған ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесі
A) 2,2 %
 22,1 %
C) 23 %
D) 221%
E) 22 %
Дұрыс жауап: B

23. Зарядталған бөлшек
A) атом
 молекула
C) ион
D) нейтрон
E) зат
Дұрыс жауап: C

24. Ион алмасу реакциясы
A) NH3 +H2O→NH4OH
cool Zn+Cl2→ZnCl2
C) Zn+SnCl2→ZnCl2 +Sn
D) CaCl2 +Na2CO3→CaCO3↓+2NaCl
E) NH3 +HCl→NH4Cl
Дұрыс жауап: D

25. Бір мезгілде сулы ерітіндіде бола алатын ион жұптары
A) Ca2+ және CO32-
 Ca2+ және NO3-
C) Fe2+ және OH-
D) Ba2+ және SO42
E) Zn2+ және OH-
Дұрыс жауап: B

2-нұсқа

1. 10,6г натрий карбонаты тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газдың көлемі
A) 4,4л
 2,24л
C) 22,4л
D) 0,1л
E) 44 л
Дұрыс жауап: B


2. Сулы ерітіндіде тек анион бойынша гидролизденетін натрий тұзы
A) силикат
 хлорид
C) сульфат
D) нитрат
E) бромид
Дұрыс жауап: А

3. Алюминий сульфаты ерітіндісінде лакмус индикаторының түсі
A) қызыл
 көк
C) таңқурай түсті
D) сары
E) түссіз
Дұрыс жауап: А

4. Күшті электролиттер диссоциацияланады
A) Бөлшектеп
 Жартылай
C) Іс жүзінде толығымен
D) Сатылап
E) Диссоциацияланбайды
Дұрыс жауап: C


5. Су молекуласымен қоршалған иондар-
A) Гидратталған иондар
 Гидратталмаған иондар
C) Диссоциацияланған иондар
D) Ассоциацияланған иондар
E) Дегидратталған иондар
Дұрыс жауап: А

6. Әлсіз қышқыл
A) CH3COOH
 H2SO4
C) HNO3
D) HCl
E) NaOH
Дұрыс жауап: А

7. Формуласы қате жазылған тұз
A) FeCl3
 NaCl
C) AlOHCl
D) Na2CO3
E) FeCl2
Дұрыс жауап: C

8. H++OH- →H2O сәйкес келетін толық молекулалық теңдеу
A) Na2SO4+HCl→ 2NaCl+H2SO4
 HCl+NaOH→ H2O +NaCl
C) H2SO4+K2CO3 → K2SO4+CO2+H2O
D) H2SO4+2NaCl→ Na2SO4+2HCl
E) 2NaNO3+H2SO4→ Na2SO4+2HNO3
Дұрыс жауап: B

9. 2 моль натрий гидроксидінің ерітіндісі мен 1 моль күкірт қышқылының ерітіндісін араластырғанда, лакмус түсі
A) Түссіз
 Қызыл
C) Сары
D) Қызғылт
E) Күлгін
Дұрыс жауап: E

10. Диссоциациялану дәрежесіне әсер етпейтін фактор
A) Еріткіштің табиғаты
 Ерітіндінің концентрациясы
C) Температура
D) Қысым
E) Ерітіндінің табиғаты
Дұрыс жауап: D

11. Дұрыс жазылған қысқартылған иондық теңдеуі
A) Ca2++Cl-→CaCl2↓
 Ba2++OH-→Ba(OH)2↓
C) Ag++Cl-→AgCl↓
D) 2H++OH-→H2O↑
E) Na++OH-→NaOH

12. Қысты күні тайғақ болғанда, мұз қатқан жолға NaCl немесе CaCl2 себеді, сонда мұз ериді, себебі
A) Еріткіштен қату температурасы жоғары ерітінді түзіледі;
 Еріткіштен қату температурасы төмен ерітінді түзіледі;
C) Жылу бөлінеді;
D) Жылу сіңіріледі;
E) Жылу алғашқыда бөлінеді де, соңында сіңіріледі;
Дұрыс жауап: B

13. Иондардың тотықсыздану қасиеттерінің арту қатары
A) Cl-→Br-→ J-
 Br-→J-→Cl-
C) Br-→ J- →Br-
D) Cl-→J- →Br-
E) J-→Br-→Cl-
Дұрыс жауап: E

14. PO43- анионына сапалық реакция
A) H3PO4+KOH→
 H3PO4+AgNO3→
C) H3PO4+NaOH→
D) H3PO4+NaBr→
E) H3PO4+KCl→
Дұрыс жауап: B

15. Темір (ІІІ) хлоридімен барий гидроксиді әрекеттескенде түзілген тұнбаның мольдік массасы
A) 214
 107
C) 53,5г/моль
D) 107 г/моль
E) 214г/моль
Дұрыс жауап: D

16. pH>7 болады, егер
A) C(H+)=C(OH)
 C(H+)< C(OH-)
C) C(H+)>C(OH-)
D) C(OH-)≠C(H+)
E) C(OH-)=C(OH-)
Дұрыс жауап: B

17. Ерітіндіде pH>7 болады, егер
A) NaCl
 FeCl3
C) AlCl3
D) Na2CO3
E) HCl
Дұрыс жауап: D

18. Көлемі 200 мл, тығыздығы 1,075г/мл 20% - тік тұз қышқылы ерітіндісімен массасы 20г мәрмәр әрекеттескенде, түзілген көмір қышқыл газының (қ.ж) көлемі
A) 4,48л
 2,24мл
C) 44,8л
D) 44,8мл
E) 22,4л
Дұрыс жауап: A

19. Азот сұйық күйге ауысады
A) – 196 ºС
 – 200 ºС
C) – 183 ºС
D) – 253 ºС
E) – 151 ºС
Дұрыс жауап: A

20. Азот +5 және -3 тотығу дәрежесін көрсетін заттар жұбы:
A) NO, NH3
 NO2, N2O
C) N2O, NH3
D) N2O5, NH3
E) N2O3, NH3
Дұрыс жауап: D

21. Азот атомының электрондық конфигурациясы
A) 1s2 2s2 2p1
 1s2 2s2 2p2
C) 1s2 2s2 2p3
D) 1s2 2s2 2p4
E) 1s2 2s2 2p5
Дұрыс жауап: C

22. Азот молекуласындағы байланыс:
A) иондық
 металдық
C) сутектік
D) ковалентті полюсті
E) ковалентті полюссіз
Дұрыс жауап: E

23. «Азот» деген атауды ұсынған ғалым
A) С.Арреннус
 А.Лавуазье
C) М.И.Усанович
D) Д.И.Менделеев
E) М.В.Ломоносов
Дұрыс жауап: B

24. Қыздырғанда азотпен әрекеттесетін заттар тобы:
A) Cl2, Au, Pt
 F2, Ag, Au
C) Al, Pt, P
D) O2, H2,Mg
E) Au, Fe, Zn

25. Азоттың массалық үлесі ең көп қосылыс:
A) N2O
 NO
C) N2O3
D) NO2
E) N2O5
Дұрыс жауап: A

3-нұсқа

1. 12 г азоттың (қ.ж.) көлемі (л)
A) 2,24
 4,44
C) 6,72
D) 9,60
E) 10,08
Дұрыс жауап: D

2. 2л N2 молекула саны
A) 2,7 ∙ 1023
 5,4 ∙ 1022
C) 6,2 ∙ 1024
D) 7,4 ∙ 1025
E) 8,7 ∙ 1026
Дұрыс жауап: B

3. 1,2 ∙ 1024 молекула саны бар азоттың массасы (г)
A) 35,5
 48,4
C) 55,8
D) 64,6
E) 75,8
Дұрыс жауап: C

4. 5,4 г N2 O5 молекула саны
A) 3 ∙ 1022
 2,4 ∙ 1025
C) 4,2 ∙ 1025
D) 1,6 ∙ 1024
E) 1,4 ∙ 1023
Дұрыс жауап: A

5. Аммиак әрекеттесетін заттар
A) NaOH, Ca (OH) 2KOH
 O2, H2 O, H2 SO4
C) J2, Cl2, Mg (OH) 2
D) H2 O2, CO2, P2 O5
E) F2, Fe (OH) 2, Ba (OH) 2
Дұрыс жауап: B

6. Азот қышқылы әрекеттесетін заттар қатары:
A) HCl, CO2, H2 SO4
 H2 SO4, SO2, Pt
C) Mg O, KOH, K2CO3
D) H2 SO3, SO3, Au
E) H2CO3, P2O5, Pd
Дұрыс жауап: C

7. Аммиак молекуласындағы байланыс:
A) металдық
 иондық
C) сутектік
D) ковалентті полюсті
E) ковалентті полюссіз
Дұрыс жауап: D

8. Азоттың ауа бойынша тығыздығы:
A) 0,96
 0,82
C) 0,74
D) 0,53
E) 0,25
Дұрыс жауап: A

9. Аммиак ауадан жеңіл
A) 1,2 есе
 1,5 есе
C) 1,7 есе
D) 1,8 есе
E) 2 есе
Дұрыс жауап: C

10. Қыздырғанда MeNO2 және O2 түзеді
A) KNO3, NaNO3
 Zn (NO3)2 , Fe (NO3)2
C) Ag NO3, Fe (NO3)3
D) HNO3, RbNO3
E) Mg (NO3)2 , Ba (NO3)2
Дұрыс жауап: A

11. 5 л азот сутегімен әрекеттескенде 8 л аммиак түзілді.Аммиактын шығымы: (%)
A) 8
 16
C) 32
D) 64
E) 80
Дұрыс жауап: E

12. 1,7 г аммиак тұз қышқылымен әрекеттескенде 5 г аммоний хлориді алынды. Түзілген өнімнің шығымы: (%)
A) 54,3
 69,8
C) 74,8
D) 84,9
E) 93,4
Дұрыс жауап: E

13. 30 л азот (қ.ж) сутегімен әрекеттескенде, өнімнің шығымы 11 % болса, түзілетін аммиактың көлемі: (л)
A) 6,6
 7,5
C) 8,7
D) 9,5
E) 5,7
Дұрыс жауап: A

14. 5,6 кг азоттан 5 кг аммиак алынған. Түзілген өнімнің шығымы: (%)
A) 37,5
 57,6
C) 65,7
D) 73,5
E) 87,5
Дұрыс жауап: D

15. 10,7 г аммоний хлориді кальций гидроксидімен әрекеттескенде 4 л аммиак алынды. Түзілген өнімнің шығымы (%)
A) 47,5
 58,6
C) 69,7
D) 72,8
E) 89,2
Дұрыс жауап: E

16. Өнімнің шығымы 80% болса, 126 г азот қышқылынан түзілетін аммоний нитратының массасы (г)
A) 105
 128
C) 182
D) 281
E) 812
Дұрыс жауап: B

17. 44,8 л аммиак тотыққанда 40 л азот (ІІ) оксиді (қ.ж) алынған. Түзілген өнімнің шығымы (%)
A) 68,7
 72,8
C) 89,2
D) 92,6
E) 98,5
Дұрыс жауап: C

18. Тотығу-тотықсыздану теңдеуіндегі HNO3 H2O+NO2+O2
барлық коэффиценттер санының қосындысы
A) 5
 7
C) 11
D) 13
E) 15
Дұрыс жауап: C

19. Тотығу-тотықсыздану теңдеуіндегі Cu+HNO3 Cu(NO3) 2 +NO + H2O+
тотықсыздандырғыш алдындағы коэффициент саны
A) 1
 2
C) 3
D) 4
E) 5
Дұрыс жауап: C

20. Селитралар
A) CaSO4, Na2SO4, Mg SO4
 K3PO4, Al PO4, Ca3(PO4) 2
C) Cu (NO4) 2, Ag NO3, NaCl
D) KNO3, NaNO3, NH4 NO3
E) NaCl, CaCl2, NH4Cl
Дұрыс жауап: C

21. Азот қышқылымен әрекетеспейтін металдар
A) Ag, Cu
 Au, Pt
C) Hg, Sn
D) Na, K
E) Mg, Ca
Дұрыс жауап: B

22. Аммиактың зертханада алыну реакциясы

A) 2NH4Cl+Ca(OH) 2 CaCl2+2NH3 +2H2O
 N2+3H2 2NH3
C) NH4NO3 N2O↑+ 2H2O
D) 3NH3+H3PO4 (NH4) 3 PO4
E) NH4 OH+HNO3 NH4 NO3 +H2O
Дұрыс жауап: A

23. Фосфордың салыстырмалы атомдық массасы
A) 23
 24
C) 27
D) 31
E) 32
Дұрыс жауап: D

24. Фосфордың электронды конфигурациясы
A) 1s22s22p63s23p1
 1s22s22p63s23p2
C) 1s22s22p63s23p3
D) 1s22s22p63s23p4
E) 1s22s22p63s23p5
Дұрыс жауап: C

25. Фосфордың табиғаттағы қоры .............. түрінде болады
A) CaSiO3
 3Ca3(PO4)2 * CaF2
C) Ba3(PO4)2
D) H3PO4
E) Ca3P2
Дұрыс жауап: B

4- нұсқа

1. Фосформен әрекеттесетін заттар
A) KCl, H2, BaO
 NaCl, Al, Li2O
C) O2, S, Ca, Cl2
D) MgO, N2O5, Cl2O7
E) CO2, Na2O, MgCO3
Дұрыс жауап: C

2. Фосфордың болуы мүмкін тотығу дәрежелері
A) – 2, + 4
 – 3, + 5
C) – 1, + 7
D) + 2, + 4
E) + 3, + 6
Дұрыс жауап: B

3. Фосфиннің формуласы:
A) PH3
 NH3
C) AsH3
D) PCl3
E) P2O5
Дұрыс жауап: A

4. Натрий дигидрофосфаты формуласы:
A) Na3PO4
 Na2HPO4
C) NaH2PO4
D) NaHCO3
E) NaNO3
Дұрыс жауап: C

5. Калий фосфатының 4,8*1022 молекуласының зат мөлшері (моль)
A) 0,02
 0,08
C) 0,05
D) 0,1
E) 0,3
Дұрыс жауап: В

6. 2,5 моль натрий фосфатының массасы (г)
A) 400
 415
C) 420
D) 410
E) 430
Дұрыс жауап: D

7. 0,49 кг фосфор қышқылының молекула саны:
A) 5,4*1021
 4,2*1021
C) 3,6*1022
D) 2,5*1023
E) 3,0*1024
Дұрыс жауап: E

8. Фосфор (V) окидінің 9,03·1022 молекуласының массасы (г)
A) 21,3
 19,3
C) 21,3
D) 23,3
E) 29,3
Дұрыс жауап: A

9. PCl5 0,77 моліндегі молекула саны:
A) 1,5·1022
 2,3·1023
C) 3,4·1022
D) 4,6·1023
E) 5,2·1021
Дұрыс жауап: D

10. Сутегі бойынша тығыздығы 62-ге тең ақ фосфор молекуласындағы фосфор атом саны:
A) 1
 2
C) 3
D) 4
E) 5
Дұрыс жауап: D

11. Кальций фосфатындағы фосфордың массалық үлесі (%)
A) 11
 20
C) 31
D) 43
E) 54
Дұрыс жауап: B

12. 155 г фосфориттен алынатын фосфордың массасы (г)
A) 12
 23
C) 31
D) 45
E) 54
Дұрыс жауап: C

13. 18,6г фосформен әрекеттесетін калий хлоратының массасы (г)
A) 34,16
 46,52
C) 55,61
D) 61,25
E) 73,47

14. 49г фосфор қышқылын алу үшін қажет фосфор (V) оксидінің массасы (г) және зат мөлшері (моль)
A) 14,8 және 0,15
 35, 5 және 0,25
C) 32,8 және 0,35
D) 48,2 және 0,45
E) 54,3 және 0,55
Дұрыс жауап: B

15. Күміс нитраты натрий фосфатымен әрекеттескенде 41,9г күміс фосфаты түзілген. Реакцияға түскен натрий фосфатының массасы (г) және зат мөлшері (моль)
A) 11,2 және 0,2
 21,6 және 0,3
C) 16,4 және 0,1
D) 36,2 және 0,2
E) 46,1 және 0,1
Дұрыс жауап: C

16. 51,3г барий гидроксиді 19,6 г фосфор қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы (г)
A) 52,6
 60,1
C) 72,5
D) 84,6
E) 96,1
Дұрыс жауап: B

17. 196г фосфор қышқылы кальций гидроксидімен әрекеттескенде түзілген кальций дигидрофосфатының массасы (г)
A) 120
 234
C) 340
D) 420
E) 550
Дұрыс жауап: B

18. Фосфордың (V) оксиді 15,3г барий оксидімен әрекеттескенде түзілген барий фосфатының массасы (г)
A) 35,3
 44,3
C) 51,3
D) 20,3
E) 75,3
Дұрыс жауап: D

19. 6 моль натрий гидроксидімен әрекеттесетін фосфор (V) оксидінің массасы (г)
A) 121
 134
C) 142
D) 163
E) 175
Дұрыс жауап: C

20. Кальций гидрофосфатының формуласы:
A) Ca3(PO4)2
 CaHPO4
C) Ca(H2PO4)2
D) CaSO4
E) CaCO3
Дұрыс жауап: B

21. Концентрлі күкірт қышқылы және мыспен әсер еткенде қоңыр газ бөлінді. Сілті ерітіндісін қосқанда аммиактың иісі сезілді. Бұл тыңайтқыш
A) Аммофос
 Карбомид
C) Аммиак селитрасы
D) Калий селитрасы
E) Сильвинит
Дұрыс жауап: C

22. Күміс нитратының ерітіндісін қосқанда ақ тұнба түзетін, сілтімен әрекеттеспейтін қызғылт кристалды тыңайтқыш
A) Сильвинит
 Аммоний сульфаты
C) Селитра
D) Суперфосфат
E) Аммоний хлориді
Дұрыс жауап: A

23. Сильвинит формуласы
A) KNO3
 (NH4)2SO4
C) Ca3(PO4)2
D) Ca(H2PO4)2
E) KCl . NaCl
Дұрыс жауап:Е

24. Фосфат- ионды сапалық анықтау үшін қолданылатын реактив
A) AgNO3
 H2SO4
C) HNO3
D) CCl
E) Na2CO3
Дұрыс жауап: A

25. Натрий селитрасындағы азоттың массалық үлесі (%)
A) 8,5
 16,4
C) 25,2
D) 30,1
E) 35,3
Дұрыс жауап: B

5-нұсқа

1. Құрамында 58% кальций фосфаты бар 50 кг сүйектегі фосфордың массасы (кг)
A) 4,5
 5,8
C) 6,4
D) 7,3
E) 8,5
Дұрыс жауап: B
{Cложность}= С

2. Азоттың массалық үлесі ең көп тынайтқыш
A) KNO3
 NaNO3
C) NH4NO3
D) (NH4)2SO4
E) NH4Cl
Дұрыс жауап: C

3. 10т фосфор қышқылы аммиакпен өзара әрекеттескенде түзілген диаммофостың ((NH4)2 HPO4) массасы
A) 11,52
 12,35
C) 13,46
D) 15,71
E) 18,92
Дұрыс жауап: C

4. Преципитат кальций тұзының дигидраты болып табылады. Сусыз тұздың құрамы: Ca-29,46%; H-0,74%; P-22,76 %; O-47,04%. Осы тұздың формуласы
A) Ca3(PO4)2
 Ca(H2PO4)
C) CaSO4
D) CaHPO4
E) CaCO3
Дұрыс жауап: B
{Cложность}= С

5. Нәтижесінде 1кг аммоний селитрасы түзілетін болса, кальций селитрасымен әрекеттескен аммоний карбонатының массасы (кг)
A) 1, 6
 3, 6
C) 5, 6
D) 0,6
E) 8, 6
Дұрыс жауап: D
{Cложность}= С

6. Нәтижесінде 500кг аммоний карбонаты түзілетін болса, көмірқышқылымен әрекеттескен аммиактың массасы (кг)
A) 117
 177
C) 127
D) 137
E) 157
Дұрыс жауап: B

7. 5т тұз қышқылы аммиакпен өзара әрекеттескенде түзілген аммоний хлоридінің массасы (т)
A) 2,3
 4,3
C) 6,3
D) 7,3
E) 9,3
Дұрыс жауап: B

8. 5 моль сильвиниттің (KCl . NaCl ) массасы (г)
A) 395
 485
C) 545
D) 665
E) 725
Дұрыс жауап: D

9. 230г аммофостың NH4H2PO4 зат мөлшері (моль)
A) 1
 2
C) 3
D) 4
E) 5
Дұрыс жауап: B

10. 20 моль аммиак силитрасының молекула саны
A) 1,2. 1025
 2,4. 1024
C) 4,8. 1023
D) 1,2. 1022
E) 2,4. 1021
Дұрыс жауап: A

11. Кальций дигидрофосфатындағы барлық элементтердің массалық үлесі (%)
A) 23,5(Ca); 1,4 (H); 7,2(P); 67,9(O)
 4,7(Ca); 2,4(H); 4,2(P); 88,7(O)
C) 12,1(Ca); 11,3(H); 71,3(P); 5,3(O)
D) 17,1(Ca); 1,7(H); 26,5(P); 54,7(O)
E) 57,5(Ca); 5,4(H); 36,2(P); 0,9(O)
Дұрыс жауап: D

12. Кальций фосфаттың 8,7. 1023 молекуласының зат мөлшері (моль)
A) 1,25
 1,32
C) 1,45
D) 1,63
E) 1,84
Дұрыс жауап: C

13. Диаммофоста ((NH4)2HPO4 ) азоттың массалық үлесі (%)
A) 12,5
cool 15,9
C) 17,1
D) 18,2
E) 21,2
Дұрыс жауап: E
{Cложность}= С

14. Аммофос (NH4)2HPO4 құрамында 61,7 % P2O5 бар, 2,5 кг аммофос құрамындағы фосфор (V) оксидініз массасы (г)
A) 1,5
 2,1
C) 3,4
D) 4,6
E) 5,8
Дұрыс жауап: A

15. Сілтілік-жер металдарға жататын элемент
A) Na
 Al
C) Ca
D) Si
E) P
Дұрыс жауап: C

16. Ең белсенді элемент
A) K
 Na
C) Si
D) Cs
E) S
Дұрыс жауап: D

17. Қалыпты жағдайда сумен әрекеттеседі
A) Al
 Cu
C) Ca
D) Si
E) C
Дұрыс жауап: C

18. Cілтілік металл
A) Ca
 Fe
C) Ni
D) Na
E) Mg
Дұрыс жауап: Д

19. Тұз ерітіндісінде лакмус көк түске боялады
A) Na2CO3
 CuCl2
C) BaCl2
D) Zn(NO3)2
E) K2SO4
Дұрыс жауап: B

20. Калий атомының электрондық конфигурациясы
A) 1s22s22p63s1
 1s22s1
C) 1s22s22p63s23p63d54s1
D) 1s22s22p1
E) 1s22s22p63s23p64s1
Дұрыс жауап: E

21. Натрий мен су арасындағы реакцияның өнімі және алдарына қойылатын коэффициенттері мына реакция теңдеуіне сәйкес келеді
A) Na2O+H2
 Na2O+H2O
C) 2NaOH+H2
D) NaOH+H2O
E) 4NaOH+H2
Дұрыс жауап: C

22. Натрий атомының электрондық конфигурациясы
A) 1s22s22p1
 1s22s22p63s1
C) 1s22s22p4
D) 1s22s22p3
E) 1s22s22p63s2
Дұрыс жауап: B

23. Реакция теңдеуіндегі К+О2 К2О, калийдің алдында қойылатын коэфициент:
A) 1
 2
C) 3
D) 4
E) 5
Дұрыс жауап: Д

24. К2СО3 ерітіндісінде лакмус түсінің өзгеруі
A) өзгермейді
 көгереді
C) қызарады
D) таңқурай түсті болады
E) қызыл-сары түсті болады
Дұрыс жауап: В

25. Сілтілік металдарға жатады
A) K, Na, Li
 Ca, Mg, Sc
C) K,Ca,Mg
D) Fe,Ca,Ni
E) Na,Zn,Cu
Дұрыс жауап: A

6- нұсқа

1. Калийдің сумен әрекеттесу теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы:
A) 3
 5
C) 7
D) 9
E) 10
Дұрыс жауап: С


2. 4 моль натрий сульфидінің массасы:
A) 40 г
 310 г
C) 128 г
D) 312 г
E) 300 г
Дұрыс жауап: С

3. Натрий оксидін халықаралық номенклатурасы бойынша аталуы
A) натрий оксиді (І)
 натрий оксиді (ІІ)
C) мононатрий диоксиді
D) динатрий диоксиді
E) динатрий монооксиді
Дұрыс жауап: Е

4. Натрий атом ядросында протон және нейтрон саны
A) 11 және 11
 12 және 9
C) 12және 11
D) 11 және 10
E) 11 және 12
Дұрыс жауап: Е


5. 0,7 моль глицерин артық мөлшерде алынған, натриймен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж) көлемі
A) 26,5 л
 23,5л
C) 27,5л
D) 24,5л
E) 25,5л
Дұрыс жауап: B

6. 4,6 г натрий металы этил спиртімен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж) көлемі
A) 11,2 л
 1,12л
C) 2,24 л
D) 6,72 л
E) 22,4 л
Дұрыс жауап: С

7. 34 г натрий нитратындағы молекула саны:
A) 3,01∙1023
 6,02∙1023
C) 1,204∙1023
D) 1,204∙1024
E) 2,408∙1023
Дұрыс жауап: Е

8.0,5 моль натрий мен 100г аминопропион қышқылы әрекеттескенде түзілетін тұздың массасы:
A) 55,5г
 65,5г
C) 75,5г
D) 45,5г
E) 85,5г
Дұрыс жауап: A
Сложность}= B

9. Сілтілік металл 3,42г сумен әрекеттескенде 448 мл сутегі бөлініп шығады. (қ.ж) Осы сілтілік металл:
A) Rb
 Na
C) Si
Д Cs
E) K
Дұрыс жауап: A

10. Калий фториді ертіндісі электролиздегенде берілген электрон саны:
A) 3
 6
C) 2
D) 4
E) 8
Дұрыс жауап: C

11. 0,1моль натрий гидроксидін бейтараптау үшін 20% -ті құмырсқа қышқылының қажетті массасы:
A) 40
 23
C) 92
D) 20
E) 46
Дұрыс жауап: В

12. Бірінші топтың негізгі топшасында орналасқан:
A) Галогендер
 Сілтілік металдар
C) Инертті газдар
D) Сілтілік-жер металдары
E) Салғырт газдар
Дұрыс жауап: В

13. Алкиндердің жалпы формуласы
A) CnH2n+6
 CnHn
C) CnH2n-2
D) CnH2n
E) Cn(H2O)m
Дұрыс жауап:С

14. Массасы 80г пропиннің (қ.ж) көлемі
A) 44,8мл
 22,4мл
C) 11,4мл
D) 5,6мл
E) 2,24мл
Дұрыс жауап:А

15. Мына қосылыстың халықаралық номенклатура бойынша атауы:
СН3-С≡СН
A) пропил
 метилэтилен
C) ацетилен
D) пропен
E) метилацетилен
Дұрыс жауап: A

16. Алкиндердің радикалы
A) Н3С-метил
 Н-С≡С-этинил
C) Н2С=СН-винил
D) Н3С-СН2-этил
E) С6Н5-фенил
Дұрыс жауап:В

17. Массасы 50г табиғи метан газынан алынатын ацетиленнің массасы
A) 203г
 40,9г
C) 20,3г
D) 40,6г
E) 4,06г
Дұрыс жауап:D

18. Құрамында 22 сутек атомы бар көмірсутек алкин қатарына жатса, оның құрамындағы көміртек атомы
A) 10
 11
C) 12
D) 13
E) 14
Дұрыс жауап:С

19. Ацетиленнің гомологы
A) СН3-СН2-СН=СН2
 СН3-СН=СН-СН3
C) СН3-СН2-СН2-СН3
D) НС≡С-СН3
E) СН2=С=СН2
Дұрыс жауап:D

20. Ацетиленнің сутек бщйынша салыстырмалы тығыздығы
A) 13
 12
C) 26
D) 11
E) 14
Дұрыс жауап:А

21. Арендердің жалпы формуласы
A) CnH2n-6
 CnHn
C) CnH2n-2
D) CnH2n
E) Cn(H2O)m
Дұрыс жауап:А

22. Арендердің алғашқы өкілі:
A) толуол
 бензол
C) фенол
D) пентен
E) циклогексан
Дұрыс жауап:В

23. Бензол молекуласында көміртегі атомдарының гибридтелген күйі
A) sp
 sp3
C) sp2
D) sp-s
E) sp, sp3
Дұрыс жауап:С

24. Бензол радикалының аталуы:
A) бензил
 амил
C) бутил
D) фенил
E) гексил
Дұрыс жауап:D

25. 0,5моль бензолдың массасы
A) 15,6г
 156г
C) 40г
D) 78г
E) 39г
Дұрыс жауап:Е

7-нұсқа

1. Бензол формуласы:
A) С3Н8
 С6Н6
C) С6Н5СН3
D) С6Н14
E) С5Н12
Дұрыс жауап:В

2. Толуолдың ең жақын гомологы
A) этилбензол
 циклогексан
C) циклогексен
D) циклогекадиен
E) гексен
Дұрыс жауап:А

3. Стиролдың салыстырмалы молекулалық массасы
A) 78
 104
C) 106г
D) 88
E) 120
Дұрыс жауап:В

4. Ацетиленнен бензолды алу реакциясы
A) изомерлену
 тотығу
C) тримерлену
D) поликонденсациялану
E) тотықсыздану
Дұрыс жауап:С

5. Бензолдың құрылымдық формуласын ұсынған ғалым
A) Е. Әзербаев
 Н. Зелинский
C) М. Ломоносов
D) А. Кекуле
E) Д. Менделеев
Дұрыс жауап:D

6. Изомерлері болмайтын зат
A) гексан
 пропилбензол
C) бензол
D) этилбензол
E) диметилбензол
Дұрыс жауап: C

7. Бензол әрекеттеспейтін зат
A) Cl2
 HNO3
C) KMnO4, Br2
D) H2
E) H2CO3
Дұрыс жауап: E

8. Шығымы 75% болса, 3,2кг CaC2 ден алынған бензол массасы
A) 975г
 97,5г
C) 9,75г
D) 0,975г
E) 487,5г
Дұрыс жауап:А

9. Массасы 170 г гексахлоран (C6H6Cl6) алу үшін қолданылатын циклогексан массасы
A) 49,07г
 490,7г
C) 4,907г
D) 2,45г
E) 24,5г
Дұрыс жауап:А

10. Массасы 156 г бензол массасы 193,5 г хлорэтанмен әрекеттескенде шығымы 80 % болады, түзілген этилбензол массасы
A) 161,6 г
 168,9 г
C) 192,9 г
D) 169,6 г
E) 193, 7 г
Дұрыс жауап: D

11. Гексахлоранды бензолдан алу реакциясы

A) С6H6+3Cl2 → С6H6Cl6
AlCl3
 C6H6+Cl2→ C6H5Cl+HCl

C) C6H6+HNO3→ C6H5NO2+H2O
AlCl3
D) C6H6+Br2→C6H5 Br +HBr
AlCl3
E) 2C6H6 +15O2→12CO2 +6H2O
Дұрыс жауап:A

12. Көлемі 266мл тығыздығы 0,88г/мл бензолды нитрлеу үшін 75%–тті, тығыздығы 1,445г/мл азот қышқылының көлем
A) 194,16л
 184,4мл
C) 174,4мл
D) 185,4мл
E) 189,4мл
Дұрыс жауап: C

13. Бензолды катализатор қатысында хлорлағанда бөлінген хлорлы сутекті толығынан сіңіру үшін көлемі 250мл, тығыздығы 1,225г/мл 20%-дық натрий гидроксидінің ерітіндісі қажет болды.Тығыздығы 0,88г/мл бензолдың көлемі
A) 13,6мл
 136мл
C) 7мл
D) 13,75мл
E) 135,72мл
Дұрыс жауап:Е

14. Бензол алудың негізгі көзі
A) тас көмірді нитрлеу
 тас көмірді гидрлеу
C) спиртті тотықтыру
D) тас көмірді кокстеу
E) альдегидті тотықсыздандыру
Дұрыс жауап:D

15. Бензолдан хлорбензол мен гексахлоран алу үшін жүргізілетін жағдай
A) Cl2 (AlCl3),Cl2 (hv)
 Cl2 (CCl4),Cl2 (H2O2)
C) Cl2 (H2O),Cl2 (AlCl3)
D) Cl2 (O3),Cl2 (FeCl3)
E) Cl2 (hν), Cl2 (KCl)
Дұрыс жауап:А

Скачать материал

Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен только фрагмент материала.