Главное меню

  • К списку уроков
Қазақстан тарих "Ақмолабекінісінің салынуы" 10 сынып
11.03.2015 1096 347 Достанбеков Канат Уланович

Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Сабақбарысындаоқушыларғақаланыңсалынутарихы, оныңсаясистратегиялық, экономикалықмаңызытуралыәңгімелеп, қаланыңқазіргітәуелсізҚазақстантарихындағымәртебесінетоқталып кету;
Дамытушылық: ОқушылардыңӘртүрлітарихикезеңдердегітарихиоқиғалардысалыстырабілу, логикалықойлаумашығындамыту
Тәрбиелік: Туғанжергедегенсүйіспеншілік, мақтанышсезіміне, эстетикалықталғамдықалыптастыруғатәрбиелеу.
Сабақтыңтүрі: Кіріктірілгенсабақ
Сабақтыңәдісі: интерактивті
Сабақтыңкөрнекілігі: Бейнекөрсетілім, интерактивтітақта, презентация.

Сабақтыңжоспары
1. Ұйымдастыру
2. Топқабөлу
3. "Құпия конверт” (Үйтапсырмасы)
4. Ой шақыру (бейнекөрініс)
а) Өткенкүн - «Кешегітарих»
ә) Бүгінгікүн – «Үлкенсый»
б) Келер күн – «Ертең сыр»
5. Сабақтыбекіту (Астананыңқазіргікелбеті)
6. Қорытындылау
7. Бағалау
8. Үйгетапсырма

Құпия конверт (үйтапсырмасынсұрау)
1. Кішіжүзденбөлінген "ІшкіОрда”қайжылыжәнеқайөзендердіңаралығындақұрылды? (1801 жылыЕділ мен Жайықөзендерініңаралығында). ІшкіОрданыңаумағынкартаданкөрсету
2. "СібірқырғыздарытуралыЖарғыны” кімжасадыжәнеолқайжылыкүшінеенді?
(1822 ж БатысСібір генерал - губернаторы М. М. Сперанский жасапРесей Императоры I Александр жарлығыменбекітілді.)
3. Орта жүздеХандықбиліктіңжойылуынабайланыстыбасқарудыңжаңажүйесіқалайболды? (округ – болыс - ауыл) әр округ - 15 - 20 болысқа, әрболыс - 10 - 12 ауылға, әрауыл - 50 - 70 аңырақтантұрды.
4. Болысдегеніміз – (Әкімшілікаумақтықбөлік, сондай - ақ осы бөліктібасқарушылауазымиесі)
5. "Орынборқырғыздарыжөніндегіжарғы” жобасынкімжасадыжәнеоныңмақсаты? (Орынборөлкесінің губернаторы П. К. Эссен жасап I Александр 1824 ж. көктемдебекітті. Кішіжүздехандықбилікжойылды.)
6. Кішіжүздебасқаружүйесіқалайболды? (Жайықтың сырт жағында 3 округқабөлінді. Батыс, Орта, Шығыс. ТікелейОрынборгубернаторынабағынды)
7. Дистанция дегеніміз – (Кішіжүзжеріндегішекарашебіндетұратынқазақтардыбасқаруүшінқұрылғанәкімшілікбірлік)
8. Жарғы-( Қазаққоғамыныңәкімшілікзаңдаржинағы)
9. Жарғыныңжағымдыжақтары – а(Ауруханаларпайдаболдыжәнешешекауруынақарсыегужұмыстарыжүргізілді. ҚазақбалаларыРесейдіңішкігубернияларындаоқуорындарынаоқуғажіберілді.)
10. Бажсалығы - (Мемлекеттікоргандаралыптұратынақшалайсалықтүріндегіерекшетөлемтүрі)
Салық - қазіргікездеәрбіржұмысістейтінадамтапқантабысыныңбелгілібірмөлшерінмемлекеткетөлейді. Оны өкіметқажеттіжерлергежұмсайды.

Осыданкейін «Ой шақыру» Астана жайлыбейнекөрініскөрсетіледі
Өткенкүн – «Кешегітарих» кезеңі

1 - топқаЖаңа округ ашуғаәзірлікжәнеАқмолаокругтықприказыныңашылуы
2 - топқаАқмола – аймақтағыірісаудаорталығы
3 - топқаАқмолағақаламәртебесініңберілуіжәнеқалахалқысаныныңөсуі

Бүгінгікүн – "Үлкенсый”
1. EXPO - 2017
2. "Нұрлыжол – болашаққабастаржол”

ЖазушыХалықаралықАлашсыйлығыныңиегеріҚомшабайСүйеніштіңпікірі «Халқымыздыңғасырлартереңінентамыртартқантарихындашалқаркөшіміздіңмаңдайынтүзеп, бағыт - бағдарынайқындайтынТемірқазықшамшырағындайәйгілі 3 саражол бар:
• Қасымханныңқасқажолы
• Есімханныңескіжолы
• Абылайханныңақжолы
Солкиеліата - бабаларымыздыңәруағықолдапжаңа
• XXI ғасырНұрсұлтанныңнұрлыжолыболғай»

Сергітусәті
Сабақтыбекіту
Астананыңқазіргікелбеті
Қорытындылау.
Бағалау.
Үйгетапсырма: «Астана - жасмемлекетіміздіңүлкенжетістігі» тақырыбына эссе жазу

Скачать материал

Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен только фрагмент материала.